Nyheter

Byggherre styrt anskaffelse gir bedre måloppnåelse og merverdi for byggherre

Byggherre styrt anskaffelse gir bedre måloppnåelse og merverdi for byggherre. Erfaringer fra flere treprosjekter i Elverum Kommune viser dette. Hanstad skole med en heltre massivtre paviljong har fått masse nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for rask byggetid, lav entreprisekostnad og godt inneklima. Ydalir skole får stadig norsk og internasjonal oppmerksomhet for sin bærekraftprofil og sin anskaffelsesmetodikk. Sluttkostnad og byggetid ble bedre enn tilsvarende bygg, ref Norsk Prisbok. Idrettshall i Søndre Elverum ble anskaffet med forenklet leverandørdialog, forhandlinger og målstyring. Denne hallen er bygd uten tilleggsisolasjon og er definert som et heltrebygg. En av brukerne, Elverum Håndball, fullroser hallen for meget god kvalitet på luft, støy og rammene for håndball.

ByggOslo har signert entreprisen for Tåsen Sykehjem

ByggOslo har signert entreprisen for Tåsen Sykehjem. Det er et prosjekt som bidrar til strategier for byggherre, med redusert energiforbruk, redusert CO2 utslipp og et meget godt inneklima for beboere og ansatte. Luftkvalitet er avgjørende for lavt smittetrykk, følgene av demens og resituering. Tre er et materiale som bedrer disse forholdene. Det er fokusert på høy andel «aktive» og synlige treoverflater i prosjektet.

Nordås rehabilitering for Helse Bergen

Nordås rehabilitering for Helse Bergen er det første sykehuset som prosjekterer i massivtre for sengeposter, nettopp for å utnytte massiivtre for pasienter, som skal rehabiliteres etter sykdom. Treoverflaten reduserer hjertefrekvens, bedrer psykosomatisk status og gir høyere luftfuktighet enne andre materialer. Denne erfaringen bør tas videre i andre større sykehusprosjekter, hvor operasjon og behandlings deler kan bygges i betong, men sengepostene bygges i massivtre. Dette er nå under planlegging i Sverige.

Elverum Kommune har oppnådd betydelig anerkjennelse

Elverum Kommune har oppnådd betydelig anerkjennelse for sine innovative anskaffelser av massivtrebygg i egen regi. Ola Øyen var strategen for disse byggene, som har satt Elverum på kartet som en foregangs kommune. Det gjelder, Hanstad Skole, Lillemoen Skole og Ydalir Skole.

Åsnes Kommune og Trysil Kommune

Åsnes Kommune og Trysil Kommune. Tidlig fase avklaringer ihht bestilling (prosjektdirektiv) med hensyn på hvilke premisser som må oppfylles for å kunne levere på budsjettpris og årlig driftskostnad, tid og kvalitet. Kvalitet kan omfatte miljø, tilpasningsdyktighet og inneklima.

ByggOslo gjennomførte et BVP prosjekt

ByggOslo gjennomførte et BVP prosjekt (Best Value Procurement) om Munkerud barnehage. Her var Silvinova med som tverrfaglig massivtre rådgiver. Dette bygget ble realisert med særs stor innovasjonshøyde, både konstruksjonsmessig, ventilasjons og varme messig, men også tilleggsverdier for byggherre.