Nyheter

Her finner du relevant nytt fra bransjen

- Hvordan realisere bærekraftsmålene samtidig som en ivaretar brannsikkerhet
og risiko?

 

Velkommen til konferanse 13.-14. mars på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo
Gardermoen.

Midt i en klimakrise trenger byggesektoren nye tilnærminger og nye
materialer. Bygg- og anleggsvirksomhet står for omtrent en tredjedel av
verdens totale co2 utslipp.

Det er derfor et stort potensialt for å redusere co2 avtrykket ved å bruke
mindre ressurser på en smartere og mer innovativ måte.

Lenke til mer informasjon og påmelding

Påmelding

skal vektes med 30 % itildelings kriterier fra nyttår. Det er nå mange rådgivningsfirmaer som tilbyr kurs i dette. Gjør det enkelt ved å definere miljøkrav som en kvalitet, som beskrives med tallstørrelser, for å kunne etterprøves og evalueres. Disse miljøkravene kan være angitt % redusert CO2 utslipp, redusert eller angitt energiramme ihht TEK, avfallsgrad, levetid i år mm.

Disse kravene bør beskrives i konkurransedokumentet og besvares i en oppgaveforståelse med hensyn på løsningsforslag fra tilbydere. Det er viktig å være tydelig som byggherre i dette for å unngå klager og KOFA. Benytt prinsippene for byggherrestyring med tydelige krav/premisser for prosjektet, leverandørdialog og forhandlinger.

Den er utarbeidet av Hans Erik Skari, tidligere enhetsleder for byggeprosjekter i kommunen Håndboka er politisk besluttet som et styringsdokument. Den baserer seg på tydelig og kompetent byggherre styring i alle faser av prosjektutviklingen. Strategier beskrives i direktiver, som er generelle føringer for egne nye bygg.
Direktivene danner grunnlaget for premissene, som beskriver
bestillingen for hvert prosjekt. Disse premissene er
gjennomgående i et konsept, leverandørdialog og kontrahering med forhandlinger. En variant av samspill mellom bestiller og markedet. Ola Øyen var strategen for den praktiske gjennomføringen, som har satt Elverum på kartet som en foregangs kommune. Det gjelder prosjektene, Hanstad Skole, Lillemoen Skole og Ydalir Skole, og senest tilbygg på Elverum Ungdomsskole. I tillegg til disse kommunale prosjektene I tillegg har Øyen vært med å initiere Anno Museum Magasin, Verksted for YC Eiendom og idrettshall i Søndre Elverum. Alle fullverdige massivtrebygg.

ByggOslo gjennomførte et BVP prosjekt (Best Value Procurement) om Munkerud barnehage. Her var Silvinova med som tverrfaglig massivtre rådgiver. Dette bygget ble realisert med særs stor innovasjonshøyde, både konstruksjonsmessig, ventilasjons og varme messig, men også tilleggsverdier for byggherre.

Forsikrings selskapene vurderer massivtrebygg som en høyere risiko enn mer ubrennbare bygg. Brann i massivtre bygg er en risiko hvis de ikke prosjekteres riktig. Konsekvens reduksjon i prosjektering ved en brann har fokus på brennbare overflater
og slokke systemer. Dette betyr at fordelene ved massivtre ikke blir kjernen i prosjektering av nye bygg. Bærekrafts begrepet blir redusert for nettopp en byggemåte som vil kunne møte framtidens klima utfordringer og kravet om lang levetid.

 

En studie sommeren 2023 i regi av Silvinova konkluderte at utfordringen ved en brann ikke er større enn for andre typer bygg. Utfordringen er konsekvensen av sprinkler anlegg og store tilførte vannmengder i trekonstruksjonen. Fare for deformasjon av knutepunkter og muggdannelser er større enn selve skaden på bygget. Prosjekteres massivtre bygg tverrfaglig med spesielt fokus på oksygen, vil det tåle et fullstendig brannforløp viser
tester.

 

Valg av slokkesystem med tåke dråper binder oksygen og fukter opp overflater og kull laget. Prosjekteres bygget med fokus på tverrfaglighet og reparasjon etter en
eventuell brann, så vil forsikrings selskapene i framtiden kunne forsikre denne type bygg på lik linje som andre bygg med samme risiko og konsekvens analyse. Det vil sikre bærekrafts begrepet. En trefasade på bygg over 4 etasjer har høyere risiko enn selve konstruksjonen.

Silvinova er med i dette meget interessante prosjektet i Finnmark, som arkitekt Stein Halvorsen har tegnet og WSP leder.

Det er et fullverdig massivtreprosjekt. Sammen med valg av naturlig ventilasjon med noe mekanisk innslag er dette et banebrytende prosjekt for framtiden. Både brannprosjektering og akustisk prosjektering har nye spennende tilnærminger til massivtre. Sammen med en riktig planløsning og et kompetent
byggherreteam med en lydhør og bevisst byggherre vil dette prosjektet være med å sette en ny standard i bærekraft. Bygget prosjekteres med tanke på enkelhet og nærhet til landskap og brukere, med en enkel driftsform. Prosjektet går nå over i kontraherings fasen.

Akustikk prosjektering i massivtre bygg er basert på gammel viten og holdninger. Kunnskapen om treets egenskaper i oppbygging av massivtre elementer er for svak. Trevirkets egenvekt, eller
densitet påvirker akustisk kvalitet. Tre er et lett materiale og kommer i svingninger av lydbølger, særlig de lave frekvensene. Akustisk kvalitet er summen av faktorene i et akustisk konsept.

 

Faktorene romakustikk, flanketransmisjon, luftlyd, teknisk lyd, transmisjonslyd gjennom vegger og dekker, knutepunkt lyd og utelyd, danner grunnlaget for prosjektering. Hver faktor har sine krav, og sammenhengen eller den samlede kvaliteten optimaliseres ikke. Eksempelvis er utgangspunktet for transmisjons lyd restlyden i et rom hensyntatt romabsorbenter.

 

Transmisjonslyd beregnes ut fra en standard verdi for massivtre med tilleggs løsninger som tung isolasjon, gips, betong og luftsjikt. Disse
tilleggs løsningen velges tradisjonelt, og resulterer i mye gips og betong. Tester viser blant annet at gips alene betyr 1 til 2 Db mer demping. Dette lille bidraget resulterer i tildekning av treoverflaten,
og redusert effekt av helse aspektet ved bruk av massivtre. Likeledes hindres den hygrotermiske effekten med veksling av fukt og varme, som igjen reduserer energiforbruket i et massivtrebygg.
Dette forholdet har Silvinova satt i gang en studie på for å skaffe underlag for en mer kunnskaps basert prosjektering av akustikk i massivtrebygg.

Prosjektet er basert på premissene mulig ombruk andre steder og materialer, overlevert til skolestart 2023 og innenfor budsjett. Bygd i massivtre med fokus på godt inneklima og enkel drift. Tilbygget ble bygd på 6 mnd og 24 % lavere kostnad enn Norsk Prisbok.
Bygget er basert på gjenbruk av tidligere dokumenter fra egne byggeprosjekter. Det er et eksempel på ombruk av hele bygget til nytt formål og gjenbruk av kunnskap. Prosjektet setter nok en gang Elverum på kartet. Silvinova var bestiller strategen og byggherre ombud. Nord Norsk bygg var TE.

Dessverre er det en økende oppfatning om at massivtre er for dyrt blant entreprenører og enkelte rådgivere. Dette kan skyldes inoptimal konstruksjon, manglende tverrfaglig prosjektering og feil standarder for massivtrebygg. Blant annet er brannstrategier i massivtre bygg basert på tradisjonelle standarder og manglende tilpasset forskning og dokumentasjon. Det velges mer og mer material hybrider i bygg, noe som i totalen ikke er rimeligere enn et rent massivtrebygg. Innkjøp skal kombles sammen med rigg/drift/tid og avvikshåndtering. Fukt er en utfordring i massivtrebygg og en hybrid vil kunne gi økt fuktbelastning og forlengelse av byggetid pga uttørking. Massivtrebygg må prosjekteres og bygges ut fra materialets egenskaper.

Kjente entrepriseformer som «Beskreven Total Entreprise», «Generalentreprise» og «Samspillsentreprise» for massivtreprosjekter øker risikoen for høyere pris, for lang byggetid og lavere kvalitet. Disse entrepriseformene tar ikke ut effekten i et kompetent leverandørmarked og det industrielle potensialet ved å bygge i massivtre. Flere prosjekter viser dette, og flere byggherrer, både offentlige og private vurderer alternativer.

Byggherrestyrt anskaffelse gir bedre måloppnåelse og merverdi for byggherre. Erfaringer fra flere treprosjekter i Elverum Kommune viser dette. Hanstad skole med en heltre massivtre paviljong har fått masse nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for rask byggetid, lav entreprisekostnad og godt inneklima. Ydalir skole får stadig norsk og internasjonal oppmerksomhet for sin bærekraftprofil og sin anskaffelsesmetodikk. Sluttkostnad og byggetid ble bedre enn tilsvarende bygg, ref Norsk Prisbok. Idrettshall i Søndre Elverum ble anskaffet med forenklet leverandørdialog, forhandlinger og målstyring. Denne hallen er bygd uten tilleggsisolasjon og er definert som et heltrebygg. En av brukerne, Elverum Håndball, fullroser hallen for meget god kvalitet på luft, støy og rammene for håndball.